Regulamin promocji „Black Friday 2023” w Klinice Dr Stachura

I. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Czas Trwania Promocji – okres w którym obowiązuje Promocja, tj. od piątku, 17.11.2023 r. godzina 08:00 do soboty, 25.11.2023 r. godzina 23:59.
 2. Organizator – Klinika Dr Stachura prowadząca działalność w Szczecinie przy ulicy Jagiellońskiej 87, 70-437 Szczecin
 3. Korzystający z Promocji – osoba, która korzystając z Promocji dokonała zakupu usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. Promocja lub Black Friday 2023 – promocja organizowana na postawie niniejszego Regulaminu obowiązująca w dn. 17-25.11.2023 r. polegająca na obniżeniu cen wybranych usług w Klinice Dr Stachura.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady promocji Black Friday 2023.
 6. Uczestnik Promocji – osoby fizyczne:
  • a) Posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
  • b) Będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2017, poz. 459 tj. z późn.zm.).
 7. Usługi – zabiegi oraz konsultacje specjalistów z oferty Klinika Dr Stachura.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Promocji „Black Friday 2023” jest Klinika Dr Stachura.
 2. Promocja Black Friday 2023 obowiązuje od piątku, 16.11.2023 r. godzina 20:00 do soboty, 25.11.2023 r. godzina 23:59 lub do wyczerpania zapasów.
 3. W ramach Promocji Klinika Dr Stachura oferuje zakup Usług w obniżonych cenach, zgodnie z ofertą Promocji Black Friday 2023, znajdującą się na stronie internetowej: https://www.klinikadrstachura.pl/cennik/
 4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

III. PRZEDMIOT PROMOCJI I WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI

 1. Promocja Black Friday 2023 dotyczy wybranych Usług z oferty Kliniki Dr Stachura, dostępnych do nabycia w obniżonej cenie w Czasie Trwania Promocji.
 2. Wykaz usług objętych Promocją Black Friday 2023:
ZAFFIRO plus peelingNajniższa cena z ostatnich 30 dni.
U nas to także cena cennikowa.
RabatKwota rabatuPo rabacie
Twarz90040%360 zł540 zł
SCHWARZY + FALA UDERZENIOWACennikowoRabatKwota rabatuPo rabacie
6x zabieg + 6x na ramiona4 750 zł30%1 425 zł3 325 zł
6x zabieg + 6x na brzuch4 750 zł30%1 425 zł3 325 zł
6x zabieg + 6x brzuch i boki5 750 zł30%1 725 zł4 025 zł
6x zabieg + 6x uda przód lub tył4 750 zł30%1 425 zł3 325 zł
6x zabieg + 6x uda wewnątrz 4 750 zł30%1 425 zł3 325 zł
6x zabieg + 6x uda zewnątrz4 750 zł30%1 425 zł3 325 zł
6x zabieg + 6x uda całe6 750 zł30%2 025 zł4 725 zł
6x zabieg + 6x pośladki4 750 zł30%1 425 zł3 325 zł
6x zabieg + 6x pośladki i uda tył6 000 zł30%1 800 zł4 200 zł
6x zabieg + 6x pośladki i uda całe6 750 zł30%2 025 zł4 725 zł
6x zabieg +6x obszar nad kolanami4 750 zł30%1 425 zł3 325 zł
6x zabieg + 6x obszar łydek4 750 zł30%1 425 zł3 325 zł
NBOOSTCennikowoRabatKwota rabatuPo rabacie
Zabieg jednorazowy2 000 zł40%800 zł1 200 zł
LASER GENESISCennikowoRabatKwota rabatuPo rabacie
Twarz800 zł40%320 zł480 zł
HYDRO DELUX + ZAFFIROCennikowoRabatKwota rabatuPo rabacie
Hydro Deluxe (1 ampułka) + Zaffiro twarz1 900 zł45%855 zł1 045 zł
 1. Usługi można zakupić:
  • a) Na miejscu w Klinice Dr Stachura, ul. Jagiellońska 87, Szczecin
  • b) Telefonicznie pod nr telefonu +48 535 35 00 55
 2. Opłatę za usługę promocyjną należy uiścić przelewem bankowym w dniach 17.11.2022 r. – 25.11.2022 r. na numer konta Kliniki: 43 1750 0012 0000 0000 3981 6083
  W tytule przelewu należy wpisać: rodzaj wybranego zabiegu + imię nazwisko kupującego.
  Potwierdzenie przelewu powinno zostać przesłane na adres mailowy: recepcja@klinikadrstachura.pl
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Kliniki Dr Stachura, chyba, że warunki takiej promocji stanowią inaczej.
 4. Korzystający z Promocji, nabywający w promocji Black Friday 2023 usługę zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty w Klinice Dr Stachura.
 5. Usługi zakupione w czasie trwania promocji Black Friday 2023 nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 6. Klinika Dr Stachura nie przewiduje możliwości zamiany zakupionych w Czasie Trwania Promocji Usług na inne Usługi.
 7. Zakupione w czasie trwania promocji Black Friday 2023 usługi należy wykonać do 29.02.2024 r. Uczestnicy Programu Lojalnościowego mają czas na wykonanie zakupionych usług do 31.03.2024 r. Po tym czasie wszystkie niewykorzystane usługi uznaje się za wykonane.
 8. Klinika Dr Stachura nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie osób, które w czasie trwania promocji zakupiły usługę do wykonania wybranej usługi, w przypadku stwierdzenia przez personel Kliniki Dr Stachura przeciwwskazań do wykonania takiej usługi.
 9. Udział w Promocji równoznaczny jest z akceptacją jej zasad.

IV. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: recepcja@klinikadrstachura.pl lub drogą pocztową, na adres Klinika Dr Stachura, ul. Jagiellońska 87, 70-437 Szczecin
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis podstawy reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Black Friday 2023 powinny być zgłaszane w czasie jej trwania i najpóźniej do 14 dni po jej zakończeniu.
 4. Informacja zwrotna w sprawie wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnika Promocji zostanie przesłana w terminie 30 dni od jej otrzymania. Informacja zwrotna zostanie przesłana Uczestnikowi Promocji w takiej formie w jakiej złożył Reklamacje, tj. na piśmie lub na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona Reklamacja.
 5. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu Promocji. Decyzje Organizatora są ostateczne.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane w celu realizacji umów zawieranych przez Uczestników Promocji na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu (art. 6 ust.1 lit. b RODO). Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamację dotyczącą Promocji są przetwarzane w celu rozpatrzenia ich Reklamacji w związku z realizacją umów łączących strony (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Administratorem danych osobowych Uczestników jest Klinika Dr Stachura z siedzibą w Szczecinie, ul Jagiellońska 87.
 2. W zakresie nieuregulowanym powyżej, do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia Promocji Black Friday 2023 znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej, które są dostępne na https://www.klinikadrstachura.pl/

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.klinikadrstachura.pl/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny wynikającej m.in. ze:
  • Zmiany przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji.
  • Zmiany sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
  • Zmiany zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie Promocji, Organizator udostępni tekst Regulaminu Promocji poprzez jego publikację na stronach https://www.klinikadrstachura.pl/
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.