Polityka prywatności

„SKIN-MEDIDERM II Kamila Stachura, Albert Stachura S.C.” z siedzibą w Szczecinie

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie Państwu najważniejszych zasad i informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej firmie, tj. „SKIN-MEDIDERM II Kamila Stachura, Albert Stachura S.C.” z siedzibą w Szczecinie – w związku z obowiązkami, jakie na Administratora danych osobowych nakładają przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), a także obowiązujące przepisy krajowe.

§ 1
Administrator danych osobowych

Informujemy, że Administratorami Państwa danych (na zasadach współadministrowania) są Pani Kamila Stachura oraz Pan Albert Stachura, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „SKIN-MEDIDERM II Kamila Stachura, Albert Stachura S.C.” z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Jagiellońskiej 87U/2, 70-437 Szczecin, posiadającej REGON: 360401390 oraz NIP: 8513180595.

Kontakt z Administratorami można nawiązać pod numerem telefonu: 0048 535 350 055 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: biuro@klinikadrstachura.pl

Aktualne dane kontaktowe do Administratorów można przy tym znaleźć również na naszej stronie internetowej: klinikadrstachura.pl

§ 2
Kategorie i rodzaje przetwarzanych danych

Następujące rodzaje Państwa danych osobowych mogą być przetwarzane przez nas jako ich Administratorów, we wskazanych poniżej zbiorach (kategoriach):

 1. Klienci:
 1. dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, ewentualnie numery z innych rejestrów lub ewidencji;
 2. dane kontaktowe: adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu;
 3. dane zbierane i przetwarzane w celu realizacji usług przez Administratorów w ramach prowadzonej spółki cywilnej, w tym udzielenia usług medycznych lub innego rodzaju usług świadczonych przez nich, oraz niezbędne dla wykonania wszystkich czynności związanych z planowanym lub udzielonym świadczeniem, jak również w celu spełnienia prawnie uzasadnionych obowiązków Administratorów – w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, historii leczenia, dat, rodzaju i zakresu udzielonych dotychczas świadczeń, wyniki badań, dane biometryczne (np. cechy anatomiczne, wymiary ciała, wizerunek, fotografie części ciała lub określonych jego obszarów przed i po wykonanym zabiegu),
 4. dane zbierane i przetwarzane w celach rachunkowych i podatkowych oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – dane dotyczące daty, rodzaju, ilości wykonanych usług oraz ceny za poszczególne usługi, a także daty i sposobu jej uregulowania;
 5. dane zbierane i przetwarzane w związku z funkcjonującym systemem monitoringu w siedzibie spółki cywilnej Administratorów – wizerunek zarejestrowany w czasie przebywania danej osoby w tym obiekcie;
 6. Osoby upoważnione do dostępu do dokumentacji medycznej:
 1. dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, PESEL, ewentualnie numer dokumentu tożsamości oraz adres zamieszkania;
 2. dane zbierane i przetwarzane w związku z funkcjonującym systemem monitoringu w siedzibie spółki cywilnej Administratorów – wizerunek zarejestrowany w czasie przebywania danej osoby w tym obiekcie;
 3. Kontrahenci, potencjalni kontrahenci i ich przedstawiciele:
 1. dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, firma, PESEL, NIP, ewentualnie numery z innych rejestrów lub ewidencji;
 2. dane kontaktowe: adres prowadzonej działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu;
 3. dane zbierane i przetwarzane w celach rachunkowych i podatkowych, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, spełnienia prawnie uzasadnionych obowiązków przez Administratorów – dane dotyczące daty, rodzaju, ilości oraz cen usług lub towarów zakupionych, bądź sprzedanych w ramach stosunków prawnych łączących Administratorów i ich Kontrahentów, a także daty i sposobu dokonanych rozliczeń finansowych, dane dotyczące prowadzonych postępowań egzekucyjnych (np. w przypadku zajęć wierzytelności);
 4. dane zbierane i przetwarzane w związku z funkcjonującym systemem monitoringu w siedzibie spółki cywilnej Administratorów – wizerunek zarejestrowany w czasie przebywania danej osoby w tym obiekcie;
 5. Pracownicy i współpracownicy oraz kandydaci na pracowników lub współpracowników:
 1. dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, NIP, ewentualnie numery z innych rejestrów lub ewidencji;
 2. dane kontaktowe: adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail;
 3. dane zbierane i przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy z pracownikiem lub współpracownikiem, w tym spełnienia prawnie uzasadnionych obowiązków przez Administratorów – w szczególności: dane dotyczące wykonywanego zawodu, historii zatrudnienia, posiadanego wykształcenia lub nabytych uprawnień, w tym odbytych kursów oraz szkoleń, dane dotyczące prowadzonych postępowań egzekucyjnych (w przypadku zajęć wierzytelności), informacje o stanie zdrowia (w zakresie medycyny pracy); informacje o członkach rodziny w zakresie niezbędnym do ubezpieczenia zdrowotnego i innych świadczeń socjalnych;
 4. dane zbierane i przetwarzane w związku z funkcjonującym systemem monitoringu w siedzibie spółki cywilnej Administratorów – wizerunek zarejestrowany w czasie przebywania danej osoby w tym obiekcie;

§ 3
Źródła pozyskiwania danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów naszej spółki (z kategorii: Klienci), są pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Państwa lub ewentualnie od osoby upoważnionej przy rezerwacji wizyty lub w jej trakcie, a następnie również w czasie wykonywania na Państwa rzecz zleconej przez Państwa usługi (np. przy wykonywaniu konsultacji lekarskiej, stawianiu diagnozy, wykonywaniu badania lub przeprowadzania zabiegu, bądź też wykonywania na Państwa rzecz usługi innej niż usługa medyczna).
 2. Dane osobowe Klientów mogą być nam również udostępniane za pośrednictwem portalu internetowego Znany Lekarz – na wyraźny Państwa wniosek o nawiązanie kontaktu z naszą placówką. Informujemy przy tym, iż nie pozyskujemy danych Klientów od podmiotów trzecich w sposób zbiorczy, czy losowy (np. poprzez pozyskanie całych baz danych potencjalnych klientów), a tym samym uzyskanie przez nas Państwa danych od podmiotu trzeciego może nastąpić wyłącznie na wyraźny Państwa wniosek i jednoznacznie zadeklarowaną przez Państwa wolę nawiązania kontaktu z naszej strony.
 3. Dane Osób upoważnionych do dostępu do dokumentacji medycznej są przez nas pozyskiwane bezpośrednio od Klientów – na podstawie przekazanych nam stosownych upoważnień udzielonych przez Klientów tym właśnie osobom w powyższym zakresie. Tak pozyskane dane osobowe ww. osoby upoważnionej stanowią w konsekwencji wyłącznie element dokumentacji danego Klienta i nie są oddzielnie przetwarzane poza tą dokumentacją.
 4. Dane Kontrahentów, potencjalnych kontrahentów i przedstawicieli kontrahentów są przez nas pozyskiwane bezpośrednio od Państwa, a także z publicznie dostępnych źródeł (w tym udostępnianych przez Kontrahentów w celach marketingowo-reklamowych). 
 5. Dane Pracowników, współpracowników oraz kandydatów na pracowników lub współpracowników są pozyskiwane przez nas bezpośrednio do Państwa, przy czym mogą one być nam również przekazywane przez podmioty trzecie w związku ze zleconym procesem rekrutacji.

§ 4
Cele przetwarzania

Państwa dane mogą być przetwarzane przez nas jako Administratorów w następujących celach: 

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej, zawieranie i wykonywanie umów o świadczenie usług medycznych (dot. kategorii: Klienci) – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub d) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. c) lub h) RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzeniem Ministra zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a nadto art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła dodatkowo zgodę na ich przetwarzanie w tym zakresie;
 2. udzielanie innych świadczeń niż świadczenia usług medycznych /np. usługi kosmetyczne, kosmetologiczne/, w tym zawieranie i wykonywanie umów w tym zakresie oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej takich świadczeń (dot. kategorii: Klienci) – art. 6 ust 1 lit b) lub d) RODO, a nadto art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła dodatkowo zgodę na ich przetwarzanie w tym zakresie;
 3. zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami oraz usługami opieki zdrowotnej /m.in. w celach identyfikacyjnych na potrzeby rejestracji i udzielenia świadczenia zdrowotnego/ (dot. kategorii: Klienci) – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub d) oraz art. 9 ust. 2 lit. c) lub h) RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, a nadto art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła dodatkowo zgodę na ich przetwarzanie w tym zakresie; 
 4. zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego /m.in. w celu wystawiania zwolnień i zaświadczeń lekarskich/ (dot. kategorii: Klienci) – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub d) oraz art. 9 ust. 2 lit. c) lub h) RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a nadto art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła dodatkowo zgodę na ich przetwarzanie w tym zakresie;
 5. przeprowadzenie wywiadu i postawienie diagnozy medycznej (dot. kategorii: Klienci) – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) lub d) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w zw. z art. 3 ust. 1. ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a nadto art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła dodatkowo zgodę na ich przetwarzanie w tym zakresie;
 6. realizacja profilaktyki zdrowotnej (dot. kategorii: Klienci) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. d) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a nadto art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła dodatkowo zgodę na ich przetwarzanie w tym zakresie;
 7. wykonywanie praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta lub uzyskiwania informacji o stanie jego zdrowia przez osobę upoważnioną (dot. kategorii: Klienci, Osoby upoważnione do dostępu do dokumentacji medycznej) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c), d) lub f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i § 8 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a nadto art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła dodatkowo zgodę na ich przetwarzanie w tym zakresie;
 8. zapewnienie kontaktu z Klientami poprzez udostępnione środki komunikacji w celach związanych ze świadczonymi usługami i obsługą Klienta /np. potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, przełożenie terminu zabiegu, przypomnienie o kontroli, poinformowanie o dostępności wyników badań, itp./ (dot. kategorii: Klienci) – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b), c), d) lub f) oraz art. 9 ust. 2. lit. c) lub h) RODO, a nadto art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła dodatkowo zgodę na ich przetwarzanie w tym zakresie;
 9. zawieranie i wykonywanie umów z kontrahentami Administratorów (dot. kategorii: Kontrahenci, potencjalni kontrahenci i ich przedstawiciele) – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO, a nadto art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła dodatkowo zgodę na ich przetwarzanie w tym zakresie;
 10. wykonywanie obowiązków i uprawnień pracodawcy lub zleceniodawcy, w tym zawieranie i realizacja umów z pracownikami oraz współpracownikami Administratorów w ramach prowadzonej przez nich spółki cywilnej (dot. kategorii: Pracownicy i współpracownicy oraz kandydaci na pracowników lub współpracowników) – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, a nadto art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła dodatkowo zgodę na ich przetwarzanie w tym zakresie;
 11. identyfikacja i dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej przez Administratorów działalności (dot. kategorii: Klienci; Kontrahenci, potencjalni kontrahenci i ich przedstawiciele; Pracownicy i współpracownicy oraz kandydaci na pracowników lub współpracowników) – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO, a nadto art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła dodatkowo zgodę na ich przetwarzanie w tym zakresie;
 12. prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy Ordynacja podatkowa oraz przepisami szczególnymi z zakresu prawa podatkowego, a nadto art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła dodatkowo zgodę na ich przetwarzanie w tym zakresie;
 13. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystaniu kamer monitoringu, rejestrującego wizerunek i zachowanie osób przebywających w pomieszczeniach znajdujących się w siedzibie spółki cywilnej Administratorów (dot. kategorii: Klienci; Kontrahenci, potencjalni kontrahenci i ich przedstawiciele; Pracownicy i współpracownicy oraz kandydaci na pracowników lub współpracowników) –  podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

§ 5
Przyczyny przetwarzania Państwa danych przez naszą firmę i podstawy tego przetwarzania

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorom jest dobrowolne, lecz jest ono niezbędne dla realizacji umowy pomiędzy osobą, której dane dotyczą (ewentualnie podmiotem, który osoba ta reprezentuje), a Administratorami, lub też do podjęcia przez Administratorów działań związanych z zawarciem takiej umowy.  
 2. W przypadku danych Klientów korzystających z usług medycznych oferowanych przez Administratorów w ramach prowadzonej spółki cywilnej, podanie danych osobowych, jak również ewentualnych danych osób upoważnionych do dostępu do dokumentacji medycznej, wynika przy tym z konieczności prowadzenia przez Administratorów stosownej dokumentacji wykonywanych w ww. zakresie usług oraz świadczeń, w tym prowadzenia wspomnianej dokumentacji medycznej wymaganej obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Informujemy, że brak podania przez Państwa niezbędnych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy, bądź nawet rozpoczęcia czynności zmierzających do zawarcia takiej umowy ze strony Administratorów, a w konsekwencji brakiem możliwości wykonania na Państwa rzecz usługi oferowanej przez Administratorów w ramach prowadzonej przez nich spółki cywilnej.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w celach, o których mowa w § 4 ust. 1. niniejszej Polityki prywatności, są przywołane tam szczegółowo, dla każdego z wymienionych tam celów, przepisy rozporządzenia RODO (powiązane z poszczególnymi przepisami krajowymi ze względu na specyfikę świadczonych usług). 
 5. Pragniemy przy tym poinformować, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych z naszej strony, co do zasady nie wymaga Państwa zgody, bowiem znajduje ono wystarczające, samodzielne podstawy już tylko w obowiązujących przepisach prawa. Niezależnie jednak od takiego stanu rzeczy, chcielibyśmy mimo wszystko przetwarzać Państwa dane osobowe za Państwa dodatkową zgodą, udzieloną nam z Państwa strony na piśmie w sposób świadomy i wyraźny. W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa specjalny formularz w tym zakresie, zwracając się z uprzejmą prośbą o udzielenie nam wspomnianej zgody przy jego użyciu. Informujemy przy tym, iż wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne, a brak jej udzielenia (bądź cofnięcie zgody w przyszłości) skutkować będzie jedynie tym, iż przetwarzanie (lub kontynuowanie przetwarzania) Państwa danych realizowane będzie wówczas w ramach innych podstaw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie miało merytoryczne uzasadnienie. 

§ 6
Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe mogą być nas przetwarzane, w tym przechowywane i archiwizowane, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których zostały one udostępnione i zgromadzone – w szczególności, odnośnie danych stanowiących dokumentację medyczną, będą one przetwarzane przez okres, w jakim obowiązkowe jest przechowywanie dokumentacji medycznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Natomiast odnośnie innych przetwarzanych danych (o ile nie pozostają one w nierozerwalnym związku z dokumentacją medyczną) będą one przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia wzajemnych roszczeń osób, których dane dotyczą oraz roszczeń Administratorów, jak również przez okres możliwej egzekucji takich roszczeń, a nadto przez okres, w jakim obowiązkowe jest przechowywanie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w okresie biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych z tytułu działalności prowadzonej przez Administratorów, bądź też dane te będą przetwarzane do innego prawnie uzasadnionego momentu zakończenia przechowywania danych osobowych.
 2. Informujemy, iż dane przetwarzane w ramach systemu monitoringu funkcjonującego w siedzibie spółki cywilnej Administratorów (w celu opisanym w § 4 pkt 13 powyżej), będą przechowywane nie dłużej niż przez jeden miesiąc i w przypadku braku podstawy do ich dalszego, uprawnionego wykorzystania, będą trwale usuwane w sposób automatyczny, na skutek nadpisywania rejestrowanych nagrań w tzw. pętli.

§7
Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem przez naszą firmę danych osobowych

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych w ramach prowadzonej przez nas spółki cywilnej, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do dostępu do Państwa danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO;
 3. prawo do usunięcia Państwa danych osobowych – zgodnie z art. 17 RODO i w okolicznościach tam wskazanych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych – zgodnie z art. 18 RODO i w okolicznościach tam wskazanych;
 5. prawo do przenoszenia Państwa danych – zgodnie z art. 20 RODO i w okolicznościach tam wskazanych; 
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku ewentualnym z naruszeniem ochrony danych osobowych po stronie ich Administratorów;
 7. prawo do wycofania Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (jeśli zgoda taka została uprzednio udzielona) – bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem oraz bez wpływu na prawo dalszego przetwarzania danych osobowych na innej podstawie prawnej;
 8. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w stosunku do przetwarzania dokonywanego w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratorów (tj. realizowanego na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

§ 8
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe Klientów naszej spółki cywilnej mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom współpracującym z nami, jako Administratorami przy realizacji oferowanych przez nas w ramach prowadzonej spółki cywilnej usług, w szczególności naszym podwykonawcom.

Jednocześnie wszystkie dane osobowe przetwarzane przez nas jako ich Administratorów mogą być przy tym powierzone kancelariom prawnym realizującym obsługę prawną naszej działalności, podmiotom realizującym usługi kadrowo-płacowe oraz księgowo-rachunkowe na naszą rzecz, a także dostawcom systemów informatycznych stosowanych do obsługi naszej działalności, jak również podmiotom z branży IT, świadczącym obsługę techniczną i serwis posiadanej przez nas infrastruktury informatycznej służącej prowadzeniu naszej działalności – przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do należytego i pełnego realizowania przez te podmioty ich zobowiązań umownych na naszą rzecz. 

§ 9
Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane przez nas, jako Administratorów, wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów, np. uprawnionym organom władzy publicznej, jak również osobom upoważnionym przez Państwa do dostępu do Państwa dokumentacji medycznej. 

Informujemy jednocześnie, iż poza sytuacjami, o których mowa w zdaniu poprzednim, jako Administratorzy Państwa danych, nie przekazujemy przedmiotowych danych jakimkolwiek innym odbiorcom, którzy mogliby przetwarzać je we własnym imieniu, we własnych celach i na własne potrzeby. 

Informujemy również, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane co do zasady poza terytorium RP, w tym w szczególności nie będą nigdy przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 10
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie danych osobowych

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

§ 11
Pliki cookies na naszej stronie internetowej

Informujemy, że witryna internetowa naszej firmy klinikadrstachura.pl wykorzystuje tzw. pliki cookies. Są to pliki zawierające informacje przechowywane na końcowym urządzeniu użytkownika – takim jak Państwa komputer lub smartfon, które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratorów. Pliki cookies pomagają Administratorom rozwijać ich stronę internetową poprzez zbieranie statystyk dotyczących korzystania z witryny, ewentualnie mogą służyć do zapamiętywania preferencji użytkowników, odwiedzających stronę naszej firmy oraz do jej właściwego zabezpieczenia. Pliki cookies wykorzystywane przez naszą witrynę nie są przy tym łączone z Państwa danymi osobowymi, ani nie wpływają szkodliwie na Państwa urządzenia końcowe. Wykorzystywane przez nas pliki cookies można w każdej chwili usunąć, a aby to uczynić należy skorzystać z menu opcji znajdujących się w Państwa przeglądarce internetowej. Informujemy jednocześnie, iż w przypadku braku wyrażenia przez Państwa zgody na korzystanie z plików cookies przez naszą stronę internetową, niektóre funkcjonalności witryny naszej firmy mogą być niedostępne lub nie działać prawidłowo.

§ 12
Bezpieczeństwo danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, jako ich Administratorów, uprzejmie informujemy, iż stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (w tym m.in. środki ochrony fizycznej, jak i informatycznej), aby Państwa dane pozostawały bezpieczne i były należycie chronione. W szczególności Państwa dane osobowe są przez nas zabezpieczone przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do tych danych przez osoby nieupoważnione.